Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych -punkt biblioteczny