KONKURS: Twórczością literacką upamiętniamy Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Opublikowano w Uncategorised

 W 2018 roku obchodzić będziemy 100-tną rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zrywu niepodległościowego o doniosłym znaczeniu dla naszej Ojczyzny. W jego wyniku wyzwolono  ziemie będące kolebką państwa polskiego i ukształtowano zachodnią granicę II Rzeczypospolitej.

      Sukces Powstania pozwolił powstańcom, żołnierzom Armii Wielkopolskiej, walczyć o wschodnią granicę naszego kraju, a Wielkopolanom aktywnie uczestniczyć w odbudowie odrodzonej Rzeczypospolitej.

      Wydarzenia te nie znalazły prawie żadnego odzwierciedlenia w literaturze pięknej II Rzeczypospolitej. Wynika to, być może, z wielkopolskiej mentalności, zrodzonej z pracy organicznej: czymś zwyczajnym, a nawet wręcz obowiązkiem jest spełnianie powinności patriotyczno – obywatelskich. Stąd skromność i powściągliwość w głoszeniu swojej chwały. 

      Wspominając lata międzywojenne, wyróżnić należy Romana Wilkanowicza – uczestnika Powstania Wielkopolskiego, poetę, utalentowanego liryka i pieśniarza – któremu jako jedynemu  często nadawane jest miano Barda Powstania Wielkopolskiego.

To właśnie on patronuje  naszemu konkursowi literackiemu.

      Tematyka Powstania Wielkopolskiego szerzej została podjęta w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.  Warto przypomnieć między innymi autorów powieści: Eugeniusza Pauksztę („Pogranicze”), Mariana Turwida („Dwie strony drogi”), Tadeusza Becelę („świt nad Wartą”) i  Gerarda Górnickiego („Mściwoj i Anna Maria” i „Bitwa szalała do wieczora...” oraz utwór sceniczny „Poszli ci, którzy powinni”).

      Spośród poetów tworzących utwory o tematyce powstańczej należy wyróżnić: Ryszarda Daneckiego, Eugeniusza Wachowiaka, Ewę Najwer, Franciszka Fenikowskiego, Teodora Śmiłowskiego i Józefa Ratajczaka.

Dzieje Powstania Wielkopolskiego czekają jednak na nowych twórców kolejnych dzieł sławiących ten doniosły czyn i jego bohaterów.

      Zachęcamy więc do przysłowiowego „chwycenia za pióra” i podjęcia tematyki zwycięskiego Powstania, uczestnicząc w naszym „Ogólnopolskim konkursie literackim im. Romana Wilkanowicza – poety, uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919”.

      Niech Państwa udział w Konkursie będzie formą uczczenia i wyrażenia uznania bohaterskim czynom uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Zarząd Główny

Towarzystwa Pamięci Powstania

Wielkopolskiego

Zarząd Oddziału Poznańskiego

Związku Literatów Polskich

________________________________________

 

   REGULAMIN

 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romana Wilkanowicza 

- poety, uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919

 I. Organizatorami Konkursu są:

      Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, 

      Zarząd Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich.

II. Celem Konkursu jest:

1.Popularyzowanie dziejów, wartości i tradycji Powstania Wielkopolskiego,

2.Upowszechnianie świadomości historycznej,

3.Wyłonienie nowych autorów podejmujących tematykę Powstania Wielkopolskiego,

4.Wydanie almanachu pokonkursowego pt: „Twórcy upamiętniają Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

 III. Zasady Konkursu:

1.Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestniczyć w nim może każdy, niezależnie od wieku.

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie jednego z niżej wymienionych gatunków literackich:

- do 5 wierszy,

- opowiadania,

- eseju,

- powieści.

w formie wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane), których treść nawiązywać będzie do Powstania Wielkopolskiego, wartoœci i tradycji z nim związanych.

3.Łączna objętość tekstu do 12 stron znormalizowanego formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 punktowa, interlinia 1,15.

Ograniczenie to nie dotyczy powieści.

4.Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

5.Każdą stronę tekstu należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godłem) autora, ten sam znak należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem godła, imienia i nazwiska autora, adresu prywatnego oraz instytucji (szkoły). Zestawy nie spełniające wyżej  podanych warunków nie będą uwzględniane przez Jury.

6.Nadesłanie tekstów jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych lub pokonkursowych bez wypłaty honorarium. Organizator nie zwraca tekstów nadesłanych na Konkurs.

7.Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez organizatorów.

8.Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, a najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami i wydrukowane w almanachu pokonkursowym „Twórcy upamiętniają Powstanie Wielkopolskie” oraz na łamach rocznika Wielkopolski Powstaniec”.

9.Dla adeptów sztuki literackiej przewiduje się specjalne nagrody.

10.Ostateczny termin nadsyłania utworów upływa 16 lutego 2018 roku.

Prace konkursowe należy nadsyłać do Biura Organizacyjnego:

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich

Powstańców Wielkopolskich 3

61 - 895 Poznań

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza.

11.Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz spotkanie z jurorami nastąpi w terminie do 28.06. 2018 roku.

Laureaci zostaną powiadomieni zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień oraz okolicznościowych upominków.

12.Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy

 Poznań, sierpień 2016 r.

Kiermasz Wielkanocny 2015

Opublikowano w Uncategorised

W sobotę 28 marca na Placu Wolności w Czarnkowie odbyła się cykliczna impreza plenerowa pn. „Zwyczaje, obyczaje i tradycje wielkanocne”, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
Jak co roku, stoisko ze słodkimi wypiekami zapełniły pyszne baby, babeczki oraz słodkie mazurki i bajecznie kolorowe ciasteczka wykonane przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Uczniowie klas II – IV własnoręcznie sporządzali i dekorowali słodkie wyroby w pracowni spożywczej Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie.
Świąteczne wypieki doskonale się prezentowały i wspaniale smakowały mieszkańcom naszego miasta. Była to znakomita okazja do tego by poczuć smak nadchodzących świąt.

K.Haracewiat, T.Sołtysiak

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

Opublikowano w Uncategorised

1.Ze stanowiska komputerowego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby uczestniczące w działaniach szkoły  w godzinach pracy biblioteki.

2.Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza  i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin.

3.Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.

4.Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).

5.Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy.

6.Jeżeli uczeń opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

7.Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.). Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.

8.Zabrania się wykorzystywania komputera do przeglądania stron zawierających treści erotyczne, a także inne niezgodne z obowiązującym prawem.

9.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.

10.Zabronione jest z korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

11.Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.

13.W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.

 

 

Regulamin biblioteki szkolnej

Opublikowano w Uncategorised

1.Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby uczestniczące w działaniach szkoły.

2.Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerze /"KATALOG"/ lub w katalogu tradycyjnym.

3.Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.

4.Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię, klasę, numer z dziennika elektronicznego. 

5.Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc z możliwością prolongaty.

6.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz rozwijających indywidualne zainteresowania mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

7.Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

8.Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

9.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza lub uczeń wyjaśnia zaistniałą sytuację stosownym pisemnym oświadczeniem.

10.Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru.

11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego w celu poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną określa odrębny regulamin.

12. Osoba korzystająca z biblioteki może uczestniczyć w przysposobieniu czytelniczo- informacyjnym.

13. Czytelnik ma możliwość uczestnictwa w działaniach biblioteki np. spotkaniach autorskich, wycieczkach, uroczystościach itp.

14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik powinien oddać wszystkie wypożyczone książki.

15.Uwzględniając potrzeby uczniów biblioteka umożliwia podanie tytułów książek, które następnie, w miarę możliwości, zamawia oraz umożliwia uczniom wypożyczenie 2 książek na okres wakacji i ferii.

16. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami, innymi bibliotekami oraz osobami uczestniczącymi w działaniach szkoły.

 

Więcej artykułów…