Grzybobranki Liryczne

27.10.2015r.w ramach XXI Grzybobranek Lirycznych, organizowanych z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publiczne w Czarnkowie, po raz kolejny naszą szkołę odwiedził pan Stanisław Neumert. Poeta w ciekawy sposób opowiedział o sobie i przybliżył młodzieży swoją twórczość. W spotkaniu autorskim z poetą wzięli udział miłośnicy liryki z klasI THB, III Ż4 oraz III EK.  Grzybobranki liryczne to ciekawe warsztaty dla miłośników poezji. Spotkanie z regionalnym twórcą było wartościowym przeżyciem dla wielbicieli literackiego słowa.

 

Puchar wójta wygrany w InO

24.10.2015r. uczniowie Piotr Graj z kl. II M4 oraz Patryk Siwiński z kl. III Ż4 zdobyli Puchar Wójta Gminy Lubasz uzyskując I miejsce w klasyfikacji drużynowej w XV Mistrzostwach Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w biegu na orientację. W kategorii M18  Piotr Graj zajął I miejsce, a Patryk Siwiński II.

Młodzi głosują

19.10.2015r. młodzież miała okazję oddać głosy w demokratycznych prawyborach na komitety, które wystawiły swoje reprezentacje w wyborach do Sejmu i Senatu. Akcja prowadzona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej od 20 lat.

Plan pracy biblioteki szkolnej

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie w roku szkolnym 2015/2016

Cel główny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia.

Cele szczegółowe:

  • przygotowanie ucznia do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań,
  • wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły,
  • rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji,
  • zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Odpowiedzialny

Termin

 I. Gromadzenie i ewidencja zbiorów

Gromadzenie książek i materiałów dla uczestników olimpiad i konkursów

Zakup książek i materiałów.

 n-le opiekunowie olimpiad

wg potrzeb

Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego, popularno-naukowego

Zakup brakujących lektur szkolnych i podręczników

Przyjmowanie podręczników, programów nauczania  darów, czasopism.

n-le bibliotekarze

 

 

Cały rok

Rozbudowa kartotek zagadnieniowych w czytelni

Gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli (w tym autorskich), zakładanie teczek tematycznych.

 

K. Haracewiat

H.Gadzińska

 

Cały rok

Usprawnienie pracy w dziedzinie gromadzenia i udostępniania księgozbioru.

Komputerowe opracowanie księgozbioru MOL Optimum.

K. Haracewiat

H.Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Gromadzenie informacji dotyczących pracy biblioteki szkolnej.

Wzbogacanie warsztatu pracy przez opracowanie pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie kroniki biblioteki szkolnej.

Opracowanie scenariuszy zajęć.

 

H. Gadzińska

Cały rok

II. Dziedzina czytelnictwa uczniów i nauczycieli

Zachęcanie uczniów klas zawodowych do korzystania z księgozbioru

Analiza czytelnictwa uczniów za semestr i rok szkolny:

- analiza czytelnictwa klas

H. Gadzińska

L.Kalkowska

I/2016, VI/2016

co miesiąc

Dbałość o wysoki poziom czytelnictwa młodzieży, poznawanie uczniów i ich preferencji czytelniczych

Współpraca z łącznikami klasowymi, nauczycielami języka polskiego i wychowawcami klas:

Zainteresowanie się uczniami słabo czytającymi  - kontakty indywidualne z uczniem. Współzawodnictwo klasowe w czytelnictwie na półrocze i koniec roku

 

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Wdrażanie do pracy z książką i in. rodzajami dokumentów.

 

Zajęcia biblioteczne.

H. Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Polecanie nauczycielom oraz  uczniom książek, nowości wydawniczych.

Wystawy nowości. Informacje pisemne.

H. Gadzińska

K. Haracewiat

 

Cały rok

III. Dziedzina pracy pedagogicznej

Udział w procesie wychowawczym młodzieży.

Opieka nad młodzieżą w pielgrzymce do Lubasza.

Organizacja „Kącika zdrowej żywności”.

Współpraca z  wychowawcami klas-pomoc w organizacji imprez.

Festiwal Nauk.

 

H. Gadzińska

K. Haracewiat

L.Kalkowska

IX/2015

 

IV/2016

 

 

 

Pomoc w zakupie podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników używanych

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

 

IX/2015

 

Konkurs literacki: Pisarz roku

K. Haracewiat,

H.Gadzińska

III/2016

Konkurs stroików i ozdób bożonarodzeniowych.

Pokaz stołów okolicznościowych-Tradycje wigilijne.

K. Haracewiat,

H.Gadzińska

L.Kalkowska

 

XII/2015

Konkurs: Kartka   wielkanocna

K. Haracewiat

H.Gadzińska

L.Kalkowska

 

III/IV 2016

Konkurs gwarowy: „ Tytka, sznytka…”

L.Kalkowska

 

H. Gadzińska

IV 2015

Konkurs plastyczny Tęcza

L.Kalkowska

 

H. Gadzińska

I-V/2016

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat

 ( z uwzględnieniem potrzeb

 i zainteresowań uczniów)

 

Opieka nad pracownią multimedialną i internetową.

n-le bibliotekarze

Wg kalendarza lekcji bibliotecznych

Zainteresowanie uczniów współpracą z biblioteką szkolną

 Praca Koła Bibliotecznego

Ujawnianie umiejętności i zdolności uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych oraz udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

n-le bibliotekarze

Cały rok

Popularyzacja zadań biblioteki szkolnej .

 

Międzynarodowy Miesiąc Biblioteki Szkolnej

·         wystawy nowości wydawniczych

·         wyjście do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

·         dzień niespodzianek w bibliotece szkolnej

n-le bibliotekarze

X-XI 2015

Prowadzenie strony internetowej biblioteki szkolnej.

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

 

Cały rok

Współpraca z Muzeami regionu w organizowaniu imprez i wystaw okolicznościowych.

Współpraca z Biblioteką miejską w Czarnkowie.

Współpraca z przedstawicielami naszego regionu oraz z innymi nauczycielami.

Pomoc w organizacji wyjść młodzieży do kina        i muzeum.

Wystawy tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi regionu.

Dzień Patrona.

Upamiętnienie powstania 1918 w  Wielkopolsce.

Tydzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej  „Golgota Wschodu”.

Udział w Tradycjach Wielkanocnych  organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

 

n-le

bibliotekarze

Cały rok

         

Wyrwany z sowieckiego piekła - Spotkanie z panem Aleksandrem Dowgiałło Wierbilem

Syberia jest piękna
w swej surowości i naturalności
a człowiek człowiekowi
tę piękność  zamienił
w piekło…
             
Poprzez lekcje „żywej historii" z uczestnictwem Sybiraka pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila – młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego – poznała historię deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. Po agresji sowieckiej na Polskę, która miała miejsce 17 IX 1939 r., okupant sowiecki, by wymusić uległość, zapobiec próbom oporu oraz uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, stosował  terror wobec społeczeństwa polskiego. Wśród wielu represji, jakich dopuścili  się Sowieci wobec obywateli polskich, znalazły się przeprowadzone  masowe deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR. Taki los spotkał pana Aleksandra Dowgiałło Wierbila, który przebywał  na  Nieludzkiej Ziemi do 1955. Deportacja, pobyt na zesłaniu miały dominujący wpływ na jego dalszy los i życie rodziny. Pan Wierbil chcąc dać świadectwo prawdy podzielił się z młodym pokoleniem swoimi przeżyciami. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała relacji Sybiraka, który uświadomił im jaki ciężki los dotknął Polaków wywiezionych i zmuszanych do pracy ponad siły. Wielu z nich pozostało  tam, a ich potomkowie żyją do dzisiaj na obczyźnie. Ci, którym udało się wyrwać z sowieckiego piekła dają świadectwo o życiu Sybiraków. Pan Wierbil jest nadal aktywnym członkiem Związek Sybiraków, który nawiązuje do zesłańczej przeszłości i martyrologii narodu. Dzięki swej aktywnej postawie przez stałe kontakty z młodzieżą rozbudza zainteresowanie historią. Pan Aleksander Dowgiałło Wierbil został zaproszony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w związku z obchodami Tygodnia Pamięci o Zbrodni Katyńskiej, podczas którego uczniowie złożyli wiązankę kwiatów pod Tablicą Golgota Wschodu znajdującą się w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Serdecznie dziękujemy za udzieloną lekcje historii podczas spotkania z młodym pokoleniem.

Hanna Gadzińska, Aleksandra Modrzyńska


Ogólnopolski konkurs plastyczny Tęcza

Reprezentantami naszej szkoły byli Sandra Paulus z klasy IRL oraz Sławomir Matz z II I4.,  którzy otrzymali wyróżnienia  na poziomie szkolnym.   
 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego wzięli udział  w  XII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza”. Tematem tegorocznej edycji był „Świat wokół nas”, który zainspirował do aktywizacji miłośników sztuk pięknych wśród młodzieży.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów oraz szkół średnich.
Udział w konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy. Dopuszczał się następujące formy prac indywidualnych: rysunek wykonany dowolną techniką, praca malarska, zestaw fotografii – maksymalnie  3 zdjęcia. Każda zgłoszona szkoła otrzymała indywidualny kod uczestnictwa, którym trzeba było oznaczyć prace indywidualne. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
Konkurs przeprowadzany był przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a jego celem było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów i zabytków jako wartości ponadnarodowych.
 

Zdjęcia wykonane przez Sławka Matz

 
Zdjęcie wykonane przez Sandrę Paulus

 

Młodzi głosują 30.04.2015r.

Młodzież w głosowaniu wybrała pana Janusza Korwina-Mike kandydata partii Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN).

Spotkanie bibliotekarzy

Konferencja metodyczna zorganizowana 5.02.2015 przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie.
Nauczyciele bibliotekarze z terenu miasta i gminy Czarnków spotkali się w ramach założonej sieci współpracy i samokształcenia  bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków. Tematy spotkania: podstawy prawa autorskiego, wolne licencje i otwarte zasoby edukacyjne oraz prowadzenia strony internetowej w programie WordPress, wywołały żywą dyskusję. Wymieniono się swoim doświadczeniem w pracy, zaplanowano dalsze działania.

Aranżacja stołu Bożonarodzeniowego

Dnia 8 grudnia 2014r. na terenie Kampusu Edukacji Lubasz odbył się pierwszy MIEDZYSZKOLNY KONKURS NA ARANŻACJĘ STOŁU BOŻONARODZENIOWEGO, którego  organizatorem była Edukacja Lubasz Sp.z.oo oraz Pracownia FLORADECOLINE.
Celem konkursu było:

  • prezentacja najnowszych trendów w dekoracji stołów bożonarodzeniowych,
  • doskonalenie przez uczniów umiejętności dekoratorskich poprzez prezentacje stołów,
  • poznanie świątecznej tradycji,
  • zachęcanie do poszukiwania i stosowania podstawowych zasad savoir vivreꞌu.

W konkursie brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Każdy zespól przygotowywał i prezentował jeden stół.
Nasza szkołę reprezentowały uczennice kl. 2Ż4 Magdalena Sowińska, Weronika Pokarowska, Milena Nowak. Dziewczęta przygotowały stół pt. „Wigilijny sen”, za który otrzymały 2 miejsce w konkursie.
K.Haracewiat
GRATULUJEMY!