Projekt „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

Projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa w szkole
 z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

 

1. Tytuł projektu: „ Czytać, myśleć, uczestniczyć…”.

2. Cele ogólne:

§  realizacja polityki oświatowej państwa;

§  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa;

§  wzmocnienie poczucia własnej wartości;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych;

§  utrwalanie nawyku czytania;

§  rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

3. Cele szczegółowe:

§  przygotowanie ucznia do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie

i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł;

§  inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań;

§  wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły;

§  rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji;

§  zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury;

§  kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych.

    4. Adresat: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z różnych typów szkół.

    5. Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017.

6.      Osoba nauczyciela: nauczyciele bibliotekarze.

7.      Sposób realizacji: zajęcia warsztatowe, imprezy edukacyjne, wystawy, quizy czytelnicze dla młodzieży.

8.      Harmonogram: zgodnie z planem pracy biblioteki np.

§  Narodowe Czytanie Quo vadis 2016 w Bibliotece Pedagogicznej; 

§  udział w XVI Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w INO -czytanie znaków topograficznych na mapie;

§  dzielenie się książką (akcja zabierz mnie do domu,bookcrossing);

§  Dzień Głośnego Czytania-warsztaty z elementami bajkoterapii w przedszkolu;

§  zorganizowanie konkursu czytania w języku polskim, niemieckim i angielskim;

§  Grzybobranki liryczne – spotkanie z poetami;

§  konkurs literacki: Pisarz roku -2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego;

§  konkurs gwarowy: „ Tytka, sznytka…”;

§  lekcje biblioteczne;

§  Październik Międzynarodowym  Miesiącem  Biblioteki Szkolnej (wystawy nowości wydawniczych, wyjście do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, dzień niespodzianek w bibliotece szkolnej);

§  Tydzień Bibliotek – maj 2017.

9.      Zasoby: laptop, projektor, materiały ćwiczeniowe, książki, czasopisma –wykorzystanie księgozbioru biblioteki.

10.  Sposób prezentacji: dziennik bibliotekarza, strona internetowa, kronika biblioteki.

11.  Sposób ewaluacji: analiza czytelnictwa, wywiad wśród uczniów.

Konferencja metodyczna zespołu bibliotekarzy

29 września 2016 r. w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Uczestniczyło w niej 15 osób. Nauczyciele-bibliotekarze z różnych typów szkół i miejscowości po raz kolejny spotkali się by zaplanować pracę na nowy rok szkolny, wymienić się swoimi uwagami i dobrymi praktykami. W tym roku szczególną uwagę poświęcono 1 punktowi KPOP, czyli Upowszechnianiu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, jak działa ich biblioteka szkolna, i jakie działania podejmują w ramach upowszechniania czytelnictwa. Interesującym przykładem rozwijania kompetencji czytelniczych okazał się Dyskusyjny Klub Książki. Ostatnią część konferencji stanowiły warsztaty z technologii informacyjno-komunikacyjnych, podczas których zaprezentowano program do tworzenia infografiki Piktochart. Ustalono także harmonogram działania na rok szkolny 2016/2017, a także podjęto szereg ustaleń dotyczących tematów punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania konferencji w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu, a nauczycielom-bibliotekarzom za udział i chęć dalszej współpracy.

 

Czytanie mapy podczas INO w Goraju

23.09.2016 r. w Goraju zostały przeprowadzone XXI Mistrzostwa Szkół Leśnych w indywidualnym BnO oraz XVI Mistrzostwa Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO. Przybyli biegacze z Zespołów Szkół Leśnych z Tucholi, Rucianego Nida i Goraju, oraz ze Szkół Podstawowych z Czarnkowa i Lubasza, z Gimnazjum a także Prywatnego Zespół Szkół i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Czarnkowa. Wystartowało ok. 80 zawodników w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.                        

W XVI Mistrzostwach Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w InO naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Graj z klasy III M4, Mariusz Mac z klasy IV LB  i Szymon Norkowski z klasy II THB. Ich zadaniem było w jak najkrótszym czasie pokonanie  wyznaczonej trasy  na odcinku ok. 6 km oraz znalezienie kilkunastu punktów w terenie. Zawodnicy, oprócz dobrej kondycji, musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się mapą i kompasem, co przyczyniło się do osiągnięcia przez nich dobrych wyników. W kategorii M18 Piotr Graj uzyskał I miejsce, Mariusz Mac zajął III miejsce a Szymon Norkowski - miejsce V.

 

Opiekunkami młodzieży były Hanna Gadzińska i Lucyna Kalkowska.

Narodowe czytanie Quo vadis w Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie

12 września bieżącego roku w filii biblioteki pedagogicznej w Czarnkowie odbyło się Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza.Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych : Zespołu Szkół im. J. Nojego oraz czarnkowskiego liceum. Uczniowie mierzyli się z fragmentami powieści z podziałem na role lub do samodzielnego przeczytania.

 Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za uczestnictwo w akcji propagującej czytelnictwo.

11 Listopada - Święto Niepodległości

W dniu 10.11.2015r. cała społeczność Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego została zaproszona na uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorzy przygotowali dla młodzieży widowisko słowno-muzyczne w listopadowej scenerii. Zaskoczeniem było pojawienie się uczniów ubranych w mundury wojskowe z 1939r. Takie cenne pamiątki posiada w swojej kolekcji pasjonat historii wojskowości pan Cezary Wendland, który na tę uroczystość wypożyczył swoje niezwykłe eksponaty. W przededniu apelu udzielił młodzieży wskazówek dotyczących zakładania munduru wraz z uposażeniem.     Nie było to łatwe zadanie, ale uczniowie po wizycie pana Cezarego potrafili samodzielniei sprawnie przebrać się w mundury. Żywą lekcję historii dopełniło spotkanie z panem Aleksandrem Wierbilem- Sybirakiem, który został zaproszony na uroczystość  jako gość honorowy. Po zakończeniu apelu młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać z panem Wierbilem i dowiedzieć się o losach Polaków, poznać historię deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu.  Konferencja z Sybirakiem sprawiła, że młodzież chłonna wiedzy przekazywanej przez świadka historii, rozważa ponowne spotkanie z panem Wierbilem. Za cenny czas poświęcony młodzieży składamy serdeczne podziękowania panu Aleksandrowi Wierbil oraz panu Cezaremu Wendland.

Grzybobranki Liryczne

27.10.2015r.w ramach XXI Grzybobranek Lirycznych, organizowanych z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publiczne w Czarnkowie, po raz kolejny naszą szkołę odwiedził pan Stanisław Neumert. Poeta w ciekawy sposób opowiedział o sobie i przybliżył młodzieży swoją twórczość. W spotkaniu autorskim z poetą wzięli udział miłośnicy liryki z klasI THB, III Ż4 oraz III EK.  Grzybobranki liryczne to ciekawe warsztaty dla miłośników poezji. Spotkanie z regionalnym twórcą było wartościowym przeżyciem dla wielbicieli literackiego słowa.

 

Puchar wójta wygrany w InO

24.10.2015r. uczniowie Piotr Graj z kl. II M4 oraz Patryk Siwiński z kl. III Ż4 zdobyli Puchar Wójta Gminy Lubasz uzyskując I miejsce w klasyfikacji drużynowej w XV Mistrzostwach Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w biegu na orientację. W kategorii M18  Piotr Graj zajął I miejsce, a Patryk Siwiński II.

Młodzi głosują

19.10.2015r. młodzież miała okazję oddać głosy w demokratycznych prawyborach na komitety, które wystawiły swoje reprezentacje w wyborach do Sejmu i Senatu. Akcja prowadzona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej od 20 lat.

Plan pracy biblioteki szkolnej

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie w roku szkolnym 2015/2016

Cel główny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia.

Cele szczegółowe:

  • przygotowanie ucznia do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań,
  • wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły,
  • rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji,
  • zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Odpowiedzialny

Termin

 I. Gromadzenie i ewidencja zbiorów

Gromadzenie książek i materiałów dla uczestników olimpiad i konkursów

Zakup książek i materiałów.

 n-le opiekunowie olimpiad

wg potrzeb

Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego, popularno-naukowego

Zakup brakujących lektur szkolnych i podręczników

Przyjmowanie podręczników, programów nauczania  darów, czasopism.

n-le bibliotekarze

 

 

Cały rok

Rozbudowa kartotek zagadnieniowych w czytelni

Gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli (w tym autorskich), zakładanie teczek tematycznych.

 

K. Haracewiat

H.Gadzińska

 

Cały rok

Usprawnienie pracy w dziedzinie gromadzenia i udostępniania księgozbioru.

Komputerowe opracowanie księgozbioru MOL Optimum.

K. Haracewiat

H.Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Gromadzenie informacji dotyczących pracy biblioteki szkolnej.

Wzbogacanie warsztatu pracy przez opracowanie pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie kroniki biblioteki szkolnej.

Opracowanie scenariuszy zajęć.

 

H. Gadzińska

Cały rok

II. Dziedzina czytelnictwa uczniów i nauczycieli

Zachęcanie uczniów klas zawodowych do korzystania z księgozbioru

Analiza czytelnictwa uczniów za semestr i rok szkolny:

- analiza czytelnictwa klas

H. Gadzińska

L.Kalkowska

I/2016, VI/2016

co miesiąc

Dbałość o wysoki poziom czytelnictwa młodzieży, poznawanie uczniów i ich preferencji czytelniczych

Współpraca z łącznikami klasowymi, nauczycielami języka polskiego i wychowawcami klas:

Zainteresowanie się uczniami słabo czytającymi  - kontakty indywidualne z uczniem. Współzawodnictwo klasowe w czytelnictwie na półrocze i koniec roku

 

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Wdrażanie do pracy z książką i in. rodzajami dokumentów.

 

Zajęcia biblioteczne.

H. Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Polecanie nauczycielom oraz  uczniom książek, nowości wydawniczych.

Wystawy nowości. Informacje pisemne.

H. Gadzińska

K. Haracewiat

 

Cały rok

III. Dziedzina pracy pedagogicznej

Udział w procesie wychowawczym młodzieży.

Opieka nad młodzieżą w pielgrzymce do Lubasza.

Organizacja „Kącika zdrowej żywności”.

Współpraca z  wychowawcami klas-pomoc w organizacji imprez.

Festiwal Nauk.

 

H. Gadzińska

K. Haracewiat

L.Kalkowska

IX/2015

 

IV/2016

 

 

 

Pomoc w zakupie podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników używanych

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

 

IX/2015

 

Konkurs literacki: Pisarz roku

K. Haracewiat,

H.Gadzińska

III/2016

Konkurs stroików i ozdób bożonarodzeniowych.

Pokaz stołów okolicznościowych-Tradycje wigilijne.

K. Haracewiat,

H.Gadzińska

L.Kalkowska

 

XII/2015

Konkurs: Kartka   wielkanocna

K. Haracewiat

H.Gadzińska

L.Kalkowska

 

III/IV 2016

Konkurs gwarowy: „ Tytka, sznytka…”

L.Kalkowska

 

H. Gadzińska

IV 2015

Konkurs plastyczny Tęcza

L.Kalkowska

 

H. Gadzińska

I-V/2016

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat

 ( z uwzględnieniem potrzeb

 i zainteresowań uczniów)

 

Opieka nad pracownią multimedialną i internetową.

n-le bibliotekarze

Wg kalendarza lekcji bibliotecznych

Zainteresowanie uczniów współpracą z biblioteką szkolną

 Praca Koła Bibliotecznego

Ujawnianie umiejętności i zdolności uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych oraz udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

n-le bibliotekarze

Cały rok

Popularyzacja zadań biblioteki szkolnej .

 

Międzynarodowy Miesiąc Biblioteki Szkolnej

·         wystawy nowości wydawniczych

·         wyjście do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

·         dzień niespodzianek w bibliotece szkolnej

n-le bibliotekarze

X-XI 2015

Prowadzenie strony internetowej biblioteki szkolnej.

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

 

Cały rok

Współpraca z Muzeami regionu w organizowaniu imprez i wystaw okolicznościowych.

Współpraca z Biblioteką miejską w Czarnkowie.

Współpraca z przedstawicielami naszego regionu oraz z innymi nauczycielami.

Pomoc w organizacji wyjść młodzieży do kina        i muzeum.

Wystawy tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi regionu.

Dzień Patrona.

Upamiętnienie powstania 1918 w  Wielkopolsce.

Tydzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej  „Golgota Wschodu”.

Udział w Tradycjach Wielkanocnych  organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

 

n-le

bibliotekarze

Cały rok