Plan pracy biblioteki szkolnej

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie w roku szkolnym 2015/2016

Cel główny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia.

Cele szczegółowe:

  • przygotowanie ucznia do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań,
  • wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły,
  • rozumienie natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji,
  • zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Odpowiedzialny

Termin

 I. Gromadzenie i ewidencja zbiorów

Gromadzenie książek i materiałów dla uczestników olimpiad i konkursów

Zakup książek i materiałów.

 n-le opiekunowie olimpiad

wg potrzeb

Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego, popularno-naukowego

Zakup brakujących lektur szkolnych i podręczników

Przyjmowanie podręczników, programów nauczania  darów, czasopism.

n-le bibliotekarze

 

 

Cały rok

Rozbudowa kartotek zagadnieniowych w czytelni

Gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli (w tym autorskich), zakładanie teczek tematycznych.

 

K. Haracewiat

H.Gadzińska

 

Cały rok

Usprawnienie pracy w dziedzinie gromadzenia i udostępniania księgozbioru.

Komputerowe opracowanie księgozbioru MOL Optimum.

K. Haracewiat

H.Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Gromadzenie informacji dotyczących pracy biblioteki szkolnej.

Wzbogacanie warsztatu pracy przez opracowanie pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie kroniki biblioteki szkolnej.

Opracowanie scenariuszy zajęć.

 

H. Gadzińska

Cały rok

II. Dziedzina czytelnictwa uczniów i nauczycieli

Zachęcanie uczniów klas zawodowych do korzystania z księgozbioru

Analiza czytelnictwa uczniów za semestr i rok szkolny:

- analiza czytelnictwa klas

H. Gadzińska

L.Kalkowska

I/2016, VI/2016

co miesiąc

Dbałość o wysoki poziom czytelnictwa młodzieży, poznawanie uczniów i ich preferencji czytelniczych

Współpraca z łącznikami klasowymi, nauczycielami języka polskiego i wychowawcami klas:

Zainteresowanie się uczniami słabo czytającymi  - kontakty indywidualne z uczniem. Współzawodnictwo klasowe w czytelnictwie na półrocze i koniec roku

 

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Wdrażanie do pracy z książką i in. rodzajami dokumentów.

 

Zajęcia biblioteczne.

H. Gadzińska

L.Kalkowska

Cały rok

Polecanie nauczycielom oraz  uczniom książek, nowości wydawniczych.

Wystawy nowości. Informacje pisemne.

H. Gadzińska

K. Haracewiat

 

Cały rok

III. Dziedzina pracy pedagogicznej

Udział w procesie wychowawczym młodzieży.

Opieka nad młodzieżą w pielgrzymce do Lubasza.

Organizacja „Kącika zdrowej żywności”.

Współpraca z  wychowawcami klas-pomoc w organizacji imprez.

Festiwal Nauk.

 

H. Gadzińska

K. Haracewiat

L.Kalkowska

IX/2015

 

IV/2016

 

 

 

Pomoc w zakupie podręczników szkolnych.

Kiermasz podręczników używanych

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

 

IX/2015

 

Konkurs literacki: Pisarz roku

K. Haracewiat,

H.Gadzińska

III/2016

Konkurs stroików i ozdób bożonarodzeniowych.

Pokaz stołów okolicznościowych-Tradycje wigilijne.

K. Haracewiat,

H.Gadzińska

L.Kalkowska

 

XII/2015

Konkurs: Kartka   wielkanocna

K. Haracewiat

H.Gadzińska

L.Kalkowska

 

III/IV 2016

Konkurs gwarowy: „ Tytka, sznytka…”

L.Kalkowska

 

H. Gadzińska

IV 2015

Konkurs plastyczny Tęcza

L.Kalkowska

 

H. Gadzińska

I-V/2016

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat

 ( z uwzględnieniem potrzeb

 i zainteresowań uczniów)

 

Opieka nad pracownią multimedialną i internetową.

n-le bibliotekarze

Wg kalendarza lekcji bibliotecznych

Zainteresowanie uczniów współpracą z biblioteką szkolną

 Praca Koła Bibliotecznego

Ujawnianie umiejętności i zdolności uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych oraz udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

n-le bibliotekarze

Cały rok

Popularyzacja zadań biblioteki szkolnej .

 

Międzynarodowy Miesiąc Biblioteki Szkolnej

·         wystawy nowości wydawniczych

·         wyjście do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

·         dzień niespodzianek w bibliotece szkolnej

n-le bibliotekarze

X-XI 2015

Prowadzenie strony internetowej biblioteki szkolnej.

K. Haracewiat

H. Gadzińska

L.Kalkowska

 

Cały rok

Współpraca z Muzeami regionu w organizowaniu imprez i wystaw okolicznościowych.

Współpraca z Biblioteką miejską w Czarnkowie.

Współpraca z przedstawicielami naszego regionu oraz z innymi nauczycielami.

Pomoc w organizacji wyjść młodzieży do kina        i muzeum.

Wystawy tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi regionu.

Dzień Patrona.

Upamiętnienie powstania 1918 w  Wielkopolsce.

Tydzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej  „Golgota Wschodu”.

Udział w Tradycjach Wielkanocnych  organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

 

n-le

bibliotekarze

Cały rok