Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

Opublikowano w Uncategorised

1.Ze stanowiska komputerowego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby uczestniczące w działaniach szkoły  w godzinach pracy biblioteki.

2.Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza  i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin.

3.Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.

4.Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).

5.Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy.

6.Jeżeli uczeń opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

7.Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.). Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.

8.Zabrania się wykorzystywania komputera do przeglądania stron zawierających treści erotyczne, a także inne niezgodne z obowiązującym prawem.

9.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.

10.Zabronione jest z korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

11.Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.

13.W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.