KONKURS: Twórczością literacką upamiętniamy Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

 W 2018 roku obchodzić będziemy 100-tną rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zrywu niepodległościowego o doniosłym znaczeniu dla naszej Ojczyzny. W jego wyniku wyzwolono  ziemie będące kolebką państwa polskiego i ukształtowano zachodnią granicę II Rzeczypospolitej.

      Sukces Powstania pozwolił powstańcom, żołnierzom Armii Wielkopolskiej, walczyć o wschodnią granicę naszego kraju, a Wielkopolanom aktywnie uczestniczyć w odbudowie odrodzonej Rzeczypospolitej.

      Wydarzenia te nie znalazły prawie żadnego odzwierciedlenia w literaturze pięknej II Rzeczypospolitej. Wynika to, być może, z wielkopolskiej mentalności, zrodzonej z pracy organicznej: czymś zwyczajnym, a nawet wręcz obowiązkiem jest spełnianie powinności patriotyczno – obywatelskich. Stąd skromność i powściągliwość w głoszeniu swojej chwały. 

      Wspominając lata międzywojenne, wyróżnić należy Romana Wilkanowicza – uczestnika Powstania Wielkopolskiego, poetę, utalentowanego liryka i pieśniarza – któremu jako jedynemu  często nadawane jest miano Barda Powstania Wielkopolskiego.

To właśnie on patronuje  naszemu konkursowi literackiemu.

      Tematyka Powstania Wielkopolskiego szerzej została podjęta w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.  Warto przypomnieć między innymi autorów powieści: Eugeniusza Pauksztę („Pogranicze”), Mariana Turwida („Dwie strony drogi”), Tadeusza Becelę („świt nad Wartą”) i  Gerarda Górnickiego („Mściwoj i Anna Maria” i „Bitwa szalała do wieczora...” oraz utwór sceniczny „Poszli ci, którzy powinni”).

      Spośród poetów tworzących utwory o tematyce powstańczej należy wyróżnić: Ryszarda Daneckiego, Eugeniusza Wachowiaka, Ewę Najwer, Franciszka Fenikowskiego, Teodora Śmiłowskiego i Józefa Ratajczaka.

Dzieje Powstania Wielkopolskiego czekają jednak na nowych twórców kolejnych dzieł sławiących ten doniosły czyn i jego bohaterów.

      Zachęcamy więc do przysłowiowego „chwycenia za pióra” i podjęcia tematyki zwycięskiego Powstania, uczestnicząc w naszym „Ogólnopolskim konkursie literackim im. Romana Wilkanowicza – poety, uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919”.

      Niech Państwa udział w Konkursie będzie formą uczczenia i wyrażenia uznania bohaterskim czynom uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Zarząd Główny

Towarzystwa Pamięci Powstania

Wielkopolskiego

Zarząd Oddziału Poznańskiego

Związku Literatów Polskich

________________________________________

 

   REGULAMIN

 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romana Wilkanowicza 

- poety, uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919

 I. Organizatorami Konkursu są:

      Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, 

      Zarząd Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich.

II. Celem Konkursu jest:

1.Popularyzowanie dziejów, wartości i tradycji Powstania Wielkopolskiego,

2.Upowszechnianie świadomości historycznej,

3.Wyłonienie nowych autorów podejmujących tematykę Powstania Wielkopolskiego,

4.Wydanie almanachu pokonkursowego pt: „Twórcy upamiętniają Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

 III. Zasady Konkursu:

1.Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestniczyć w nim może każdy, niezależnie od wieku.

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie jednego z niżej wymienionych gatunków literackich:

- do 5 wierszy,

- opowiadania,

- eseju,

- powieści.

w formie wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane), których treść nawiązywać będzie do Powstania Wielkopolskiego, wartoœci i tradycji z nim związanych.

3.Łączna objętość tekstu do 12 stron znormalizowanego formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 punktowa, interlinia 1,15.

Ograniczenie to nie dotyczy powieści.

4.Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

5.Każdą stronę tekstu należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godłem) autora, ten sam znak należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem godła, imienia i nazwiska autora, adresu prywatnego oraz instytucji (szkoły). Zestawy nie spełniające wyżej  podanych warunków nie będą uwzględniane przez Jury.

6.Nadesłanie tekstów jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych lub pokonkursowych bez wypłaty honorarium. Organizator nie zwraca tekstów nadesłanych na Konkurs.

7.Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez organizatorów.

8.Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, a najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami i wydrukowane w almanachu pokonkursowym „Twórcy upamiętniają Powstanie Wielkopolskie” oraz na łamach rocznika Wielkopolski Powstaniec”.

9.Dla adeptów sztuki literackiej przewiduje się specjalne nagrody.

10.Ostateczny termin nadsyłania utworów upływa 16 lutego 2018 roku.

Prace konkursowe należy nadsyłać do Biura Organizacyjnego:

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich

Powstańców Wielkopolskich 3

61 - 895 Poznań

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza.

11.Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz spotkanie z jurorami nastąpi w terminie do 28.06. 2018 roku.

Laureaci zostaną powiadomieni zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień oraz okolicznościowych upominków.

12.Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy

 Poznań, sierpień 2016 r.

Czy warto czytać?

Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie. Odgrywa znaczącą rolę we wszystkich fazach rozwoju człowieka. Osoby, które czytają lepiej radzą sobie w życiu. Jak ważną rolę odgrywa książka w życiu człowieka odkryją państwo po zapoznaniu się z poniższym tekstem.

17 zalet książki:

1.Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
2.Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość
i nasz świat.
3.Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności.
10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.
Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
17. Literatura wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom... Literaturę można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Zapraszamy rodziców na spotkanie z panią mgr Anną Świątek z Biblioteki Pedagogicznej  12.01.2017r. o godz.16.30  w Auli, która zaprezentuje temat: Wpływ czytelnictwa na rozwój osobowości młodzieży.

 

Nauczyciele bibliotekarze ZSP im. Józefa Nojego

Konferencja bibliotekarzy

W piątkowe przedpołudnie (18 listopada br)  w bibliotece Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie nauczyciele-bibliotekarze z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego uczestniczyli  w ramach założonej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy w warsztatach szkoleniowych dotyczących  Mol Net Plus w bibliotece szkolnej oraz w tworzenia materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej - Kahoot . Szkolenie prowadziła pani Wioletta Januszak z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Filii w Czarnkowie. 

    

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek na Górce

 

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,   

kto ją lubi - doradcę ma przyjaciela, który 

z nim smutki dzieli, pomaga radości, 

chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości." 

Od 1999 roku na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży. W tym roku tematem przewodnim święta było hasło: “Książka to dopiero początek”. Bibliotekarze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wpisując się w tę akcję zaproponowali uczniom  udział w ciekawych spotkaniach:

•6 października bieżącego roku w ZSP w Czarnkowie odbyły się zajęcia profilaktyczne, w których uczestniczyły trzy klasy ponadgimnazjalne (I az, I dz, III RL). Prowadząca zaproponowała uczniom temat o istocie konfliktu ( sposobach radzenia sobie w sytuacjach spornych, postawach, jakie przyjmuje się w obliczu konfliktu oraz metodach wychodzenia z niego). Oprócz tego uczestnicy poznali komunikat „ja”, który jest niezbędnym ogniwem przy prezentowaniu swoich racji. Zajęcia prowadziła, w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Czarnkowie, pani Anna Świątek.

•20.10.2016r. w spotkaniu autorskim z panią Agnieszką Miodowską w ramach „ Grzybobranek lirycznych” wzięła udział młodzież z klas I IŻ oraz 4M4. Poetka dzieląc się ze swoimi czytelnikami tomikiem „ Patrząc w niebo” próbowała powiedzieć, że każdy z nas jest niezwykle bogatym człowiekiem, a jego skarbem są oczywiście ludzie. Każde istnienie ludzkie to źródło, z którego czerpiemy, ale jednocześnie możemy podarować siebie innym. Bo czymże jest życie jak nie doświadczaniem.

•Pod koniec października br uczniowie kilku klas w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oglądali wystawę pana Mariana Franciszka Winieckiego pt: "Tajemnicza Afryka". Z zaciekawieniem przyglądali się strojom, wyrzeźbionym figurkom przedstawiającym ludzi i zwierzęta. Przymierzali maski, wybijali rytm na tamtamie (czym zachwycili grupę przedszkolaków). 

•27 października zorganizowano Dzień Niespodzianek w Bibliotece. Młodzież miała możliwość wyboru ciekawej książki, którą można było zabrać do domu w związku z akcją PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ. Uczniowie, którzy wypożyczyli książkę częstowani byli słodyczami. W tym dniu miał miejsce w czytelni „Zlot moli książkowych” w ramach projektu edukacyjnego „Czytasz „ein Buch” – jesteś zuch!”. Spotkanie  z uczniami z klas I LE, I TIŻ, 1 az przeprowadziły panie Magdalena Gmyrek i Agnieszka Chestkowska.

                                                

                                                Hanna Gadzińska, Lucyna Kalkowska, Aleksandra Modrzyńska                       

 

„Zlot moli książkowych” w bibliotece w ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,                                                                                                                kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."                        

27 października 2016r. o godz. 10:45 w ramach projektu edukacyjnego „Czytasz „ein Buch” – jesteś zuch!” miało miejsce spotkanie chętnych uczniów klas I LE, I TIŻ, 1 ez z niemieckojęzyczną książką. Dzięki „Narodowemu Programowi Wspierania Czytelnictwa” księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o wiele pozycji książkowych w języku niemieckim, z którymi będziemy pracować w tym roku szkolnym. Każdy miłośnik książki z pewnością zna baśnie braci Grimm, niemieckich pisarzy. Od października br. można przeczytać w naszej szkolnej bibliotece np. „Czerwonego Kapturka” w oryginale. Wśród nowo zakupionych książek najbardziej popularnych wydawnictw, znajdują się między innymi „Słownik gastronomiczny polsko-niemiecki, niemiecko-polski”; „Gramatyka obrazkowa niemiecka”, „Wielki słownik obrazkowy polsko - niemiecki”, „Taschenhirn – mózg kieszonkowy”, „Idiomy języka niemieckiego”, „Słowniki synonimów języka niemieckiego”, „Die Sprichwörter der Welt - Przysłowia świata”, „Tydzień w Monachium – niemiecki dla podróżujących”, „Umwerfende Motivtorten für jeden Anlass - Motywy tortów na każdą okazję”, „Lebensgeschichten direkt – opowiadania z ćwiczeniami”, „Weihnachtsvorbereitungen – przygotowania bożonarodzeniowe”. Wiemy, że upodobania co do lektury są liczne i rozmaite, dlatego też uczta czytelnicza z naszym księgozbiorem będzie zapewne wyśmienitym kąskiem dla „naszych moli książkowych”. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że głównym adresatem naszego projektu są uczniowie klas o profilu gastronomicznym i ekonomicznym, którzy, mamy nadzieję, że zachęcą wielu spośród społeczności szkolnej do „degustacji” naszego niemieckojęzycznego księgozbioru. Wyjątkowo w pierwszym spotkaniu uczestniczyli jeszcze uczniowie klasy 1ez, którzy wykazali się dużą wiedzą nt. książki.

Celem naszego projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku książki wśród uczniów i kojarzenie jej z rozrywką i przyjemnością. Dążymy do tego, by nasi uczniowie poszerzyli słownictwo z języka niemieckiego w formie odbiegającej od tradycyjnego modelu nauczania języka obcego, a nade wszystko, żeby zrozumieli, że książka to skarb wiedzy, płaszcz mądrości, wyhaftowany perłami słów. Obrazując słowo „książka” nadmienić należy, iż jest ona postrzegana w dzisiejszym multimedialnym świecie jako wcześniejsza wersja internetu. Jest to w pełni właściwe określenie z jednym małym, lecz jakże znaczącym wyjątkiem – „bateria książkowa” jest wieczna, a smartfon bez ładowarki jest bezużyteczny.

Zajęcia wprowadzające do ww projektu zorganizowane zostały przy pełnej współpracy z pracownikami Biblioteki Szkolnej ZSP im J. Nojego w Czarnkowie, p. Hanną Gadzińską oraz p. Lucyną Kalkowską, którym dziękujemy za sympatyczne spotkanie z książką.

… bo w tym wszystkim o to chodzi, że „Czytanie głupocie szkodzi”.

Koordynatorzy projektu

Magdalena Gmyrek i Agnieszka Chestkowska

Pamiętamy

 

31.10.2016 r. nauczyciele ZSP z Górki pamiętając o byłych pracownikach szkoły zapalili na ich mogiłach znicze.

"Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju". 

 

(Elżbieta Daniszewska "Zaduszki"-fragment)

"Chcemy być wreszcie sobą"

Chcesz poczuć, że żyjesz pełnią siebie? Wiesz, czego pragniesz i co gra w Twojej duszy? W ten oto sposób rozpoczęła spotkanie autorskie Pani Agnieszka Miodowska w ramach „ Grzybobranek lirycznych”.

Poetka dzieląc się ze swoimi czytelnikami tomikiem „ Patrząc w niebo” próbowała powiedzieć, że każdy z nas jest niezwykle bogatym człowiekiem, a jego skarbem są oczywiście ludzie. Każde istnienie ludzkie to źródło, z którego czerpiemy, ale jednocześnie możemy podarować siebie innym. Bo czymże jest życie jak nie doświadczaniem.

Wszystko, co piękne w człowieku wymaga przestrzeni i wolności. Wolności, która jest nam potrzebna jak tlen, jak woda do życia, a jednakże często nie potrafimy dać jej sobie. Uzależniamy się od konwenansów, opinii innych, narzuconych zasad społecznych, a zapominamy by być sobą i ze sobą. To właśnie my powinniśmy być ważni, ważni dla siebie, więc któż powiedział, że egoizm jest czymś złym? – pyta pani Agnieszka. Zarówno młodzi, jak ci ciut starsi uczestnicy wieczorku poetyckiego musieli przyznać rację, że trzeba dopomóc swemu szczęściu, trzeba dać sobie przyzwolnienie na to, by być wreszcie sobą!

W spotkaniu w ramach „ Grzybobranek lirycznych” oraz wspierania i rozwoju czytelnictwa wzięła udział nasza wspaniała młodzież z klas I IŻ oraz 4M4 wraz opiekunami H. Gadzińską, A. Modzrzyńską, L. Kalkowską, E. Skowron.