Ćwiczenia w Goraju

30 maja, mimo burzowej pogody, odbyły się zajęcia terenowe, w których uczniowie mogli szukając rozstawionych w terenie 8 punktów skonfrontować rzeczywistość z oznaczeniem na mapie. Dziękujemy p. Zygmuntowi Jelińskiemu i jego 2 uczniom z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, którzy pomogli w przeprowadzeniu ćwiczeń.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu TYTKA -SZNYTKA

Szkolny konkurs TYTKA –SZNYTKA przeprowadzono 25. 05. 2017 r. na 5 godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej. Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów głównie z klas zawodowych. Uczniowie mieli do uzupełnienia a właściwie do wyjaśnienia znaczenie słów i wyrażeń z gwary poznańskiej i mogli uzyskać 40 punktów. Wyzwanie podjęli i najlepszą znajomością tej dziedziny wykazali się uczniowie:

Macioszek Dominik z kl. 3 IB oraz Pieścikowski Adrian i Nowak Krzysztof z kl. 1dz. Wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 1. 06. 2017 r.

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

              

Porozumienie bez przemocy – zajęcia warsztatowe w ramach Tygodnia Bibliotek w ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie

18 maja odbyły się zajęcia warsztatowe z pięcioma klasami ponadgimnazjalnymi inspirowane metodą Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga. Uczniowie wykazywali różnice między wyrażaniem uczuć i myśli, odróżniali uczucia od tego, za kogo się uważają ( określali swoje umiejętności lub słabe strony), w końcu szukali różnić między artykułowaniem uczuć a wyobrażeniem reakcji, które wywołują w ludziach. Na końcu zajęć poznawali słowa stanowiące interpretację cudzych poczynań i mierzyli się ze zdaniami, w których należało odszukać uczucia artykułowane wprost.

Anna Świątek

  

 

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy z okazji Tygodnia Bibliotek

Konferencję prowadziły Anna Świątek i Wioletta Januszak. W ramach szkolenia z TIK-ów dotyczącego blogów czytelniczych przedstawiono subiektywną listę tych najciekawszych i najpoczytniejszych. Znalazły się wśród nich blogi : Anny Dziewit-Meller, Pauliny Małochleb czy Rafała Hetmana. Jest to kolejna forma popularyzacji czytelnictwa.

Druga część szkolenia dotyczyła Literackiego Woodstocku – imprezy czytelniczej, która odbyła się pod koniec lipca ubiegłego roku we Wrocławiu w ramach obchodów 10-lecia Dyskusyjnych Klubów Książki. Prowadząca przybliżyła nauczycielkom ideę literackiego festiwalu, program oraz odbywające się w jego ramach spotkania z najbardziej popularnymi współczesnymi pisarzami. 

Kolejną częścią konferencji był panel dyskusyjny, a właściwie podsumowanie działań nt. współpracy biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w zakresie rządowych programów na temat upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele bibliotekarze z Czarnkowa, Gulcza, Lubasza, Sarbi i Gębic zaprezentowali działania i akcje promujące czytelnictwo, które przeprowadzili w tym roku szkolnym. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość. 

      

Ogłoszenie wyników konkursu o Patronie Szkoły

W tegorocznym konkursie o Patronie Szkoły w dniu 5.04.2017r. wzięło udział 17 osób z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Najlepszą znajomością faktów z życia sportowego, patriotycznego i osobistego Józefa Nojego wykazali się uczniowie: Dominik Macioszek z 3 IB, Wiktoria Piątek z 1 LE, Karolina Modrzyńska z 2 TIŻ, Karolina Modrzyńska z 2 TIŻ oraz Pamela Soleniewicz z 1az. Organizatorzy dziękują uczniom, którzy podjęli się tego zadania i wzięli udział w konkursie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się  w poniedziałek 8.05.2017r. w bibliotece szkolnej.

  

 

Konkurs Tytka-Sznytka

Biblioteka szkolna 

zaprasza uczniów do udziału w konkursie TYTKA – SZNYTKA, 

który odbędzie się pod koniec maja 2017r.

                             

                            

                                    

 

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do biblioteki do dnia 24.05.2017r. 

i zainteresowanych poinformujemy o dokładnym terminie konkursu.

                                                                       Nauczyciele bibliotekarze

 

Informacja

W tegorocznym konkursie o Patronie Szkoły wzięło udział 17 osób z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Organizatorzy dziękują uczniom, którzy podjęli to wyzwanie i wzięli udział w konkursie oraz zapraszają na ogłoszenie wyników o godz. 10.45 do biblioteki szkolnej w poniedziałek 8.05.2017r.

Golgota Wschodu

 

  Sybir nie jest pojęciem geograficznym, ale symbolem represji caratu, a później Stalina wobec Polaków. Więzienia, obozy, zsyłki na całym terytorium Rosji i polskie cierpienia  z tym związane nazywamy Sybirem, a ofiary tego reżimu Sybirakami. Nieliczni już dzisiaj żywi świadkowie sowieckiego piekła, Gehenny Wschodu dają świadectwo prawdy o życiu wielu pokoleń Polaków na zesłaniu, gdzie Sybiraków czekały koszmarne  warunki i katorżnicza praca, deptanie godności ludzkiej przez funkcjonariuszy NKWD . Wszystko, co spotkało Polaków na wschodzie zostało nazwane Golgotą Wschodu. Pojęcie to utworzył Jan Paweł II. Dzisiaj Golgota Wschodu to w świadomości Polaków nazwa kojarząca się z ludobójczą polityką władz sowieckich wobec narodu polskiego, myślimy o pomordowanych na nieludzkiej ziemi wiosną 1940 roku jeńcach, ale także o innych Polakach aresztowanych i deportowanych  w głąb terytorium radzieckiego.
W masowych deportacjach z terenów Kresów Wschodnich zostało wywiezionych setki tysięcy ludzi, głównie matki z dziećmi, osoby starsze, rodziny katyńskie. Bez wyroku sądu, zerwani w środku nocy mieli niespełna godzinę na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, pozostawienie dorobku całego życia i wyjazd w bydlęcych wagonach. Rozpoczynała się podróż w nieznane –za bramy i w otchłań piekła. Po prawie miesięcznej podróży w tragicznych warunkach, głodni i schorowani docierali do miejsc zesłań na dalekiej Syberii czy stepach Kazachstanu. Katyń - Kołyma - Krasnojarsk - Irkuck - Donbas - Workuta - Borowicze - Diagilewo - stepy Kazachstanu – wraz z setkami innych miejsc, które wryły się tak głęboko w pamięć społeczną są w naszych sercach symbolami męczeństwa naszego NARODU. Warunki w obozach na Kołymie były okrutne. Tak opisywał je gen. Władysław Anders „Warunki życia są tak straszne, że zaledwie 15% może przetrwać więcej niż jedną zimę. W zasadzie więzów zwalnia się od pracy, gdy mróz przekracza 51 stopni C. Prawie nikt nie ma butów, a nogi są poowijane szmatami znalezionymi na śmietnikach… Więźniów uważa się za wyrobników jednosezonowych. To całkowite, świadome i rozmyślne morzenie i tępienie ludzi. Kołyma była miejscem prawdziwej eksterminacji ,Kołyma to śmierć!” Poprawa losu aresztowanych i deportowanych Polaków nastąpiła po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRR. 30 lipca 1941r. premier RP gen. Władysław Sikorski i ambasador radziecki Iwan Majski zawarli układ, który wszedł w życie natychmiast po podpisaniu. Nie był to akt miłosierdzia, ani zmiany uczuć czy  sentymentu do Polski i Polaków. Była to decyzja podyktowana interesem politycznym- Rosjanie szukali sojuszników do walki z Niemcami. Wyrażono zgodę na utworzenie Armii Polskiej, wydano dekret o amnestii. Choć podpisaniu układu towarzyszyły liczne kontrowersje to właśnie  dzięki niemu wolność odzyskali polscy jeńcy więzieni w ZSRR i część cywilów. W 1942r. w ramach ewakuacji wojsk polskich gen. Władysława Andersa  ZSRR opuściło ponad 100 tys. Polaków. Po ujawnieniu sprawy katyńskiej strona radziecka wypowiedziała układ. Wraz z postępami Armii Czerwonej ku zachodowi, następowały kolejne masowe aresztowania i zsyłki Polaków. Symbolem polskiej Golgoty Wschodu stał się Katyń. W 1943 r. wojska hitlerowskie odkryły w Lesie Katyńskim masowe rowy śmierci. Ogłoszono to na cały świat. Rosja wyparła się zbrodni, zrzucając winę na Niemcy. Dopiero po 50 latach, w 1993 r., prezydent Rosji- Borys Jelcyn przekazał prezydentowi Polski Lechowi Wałęsie tajne dokumenty potwierdzające prawdę, że zbrodni dokonał Związek Radziecki. Przebieg samej egzekucji nie został udokumentowany. Spośród jeńców nie przeżył nikt. Pozostały jedynie zapiski, listy i pamiętniki więźniów. Rodziny pomordowanych długo żyły nadzieja ujrzenia swoich bliskich wśród żywych. Na próżno. Losy Sybiraków po II wojnie światowej były przemilczane przez władze Polski Ludowej, zbyt późno upomniano się o Polaków. Do dnia dzisiejszego wiele polskich rodzin przebywających na wschodzie czeka na powrót do Ojczyzny.

Nauczyciele Bibliotekarze